หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
เกร็ดความรู้ในการรับประทานยา
โรคเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๒
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญ ผู้บริหาร ครู ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพ อ่านต่อ
07/09/2555
การเบิกค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ค่ารักษาพยาบาล) อ่านต่อ
06/08/2555
เชิญชวนบริจาคโลหิต อ่านต่อ
06/08/2555

ไม่มีปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน