ประวัติวิทยาลัย
  นโยบายวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
  บุคลากร
  แผนผังการบริหาร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  จำนวนนักศึกษา
  แผนผังภายในวิทยาลัย
   แผนกวิชาสามัญ
   แผนกวิชาช่างยนต์
   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
   แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
   แผนกวิชาการบัญชี
   แผนกวิชาการตลาด
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   แผนกวิชาการเลขานุการ
   แผนกวิชาคหกรรรม
   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิชาการ
   งานวิทยบริการและห้องสมุด
   งานทวิภาคี
   งานหลักสูตร
   งานสื่อการสอน
   งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   งานวางแผนและงบประมาณ
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   งานความร่วมมือ
   งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   งานบริหารงานทั่วไป
   งานประชาสัมพันธ์
   งานบุคลากร
   งานการเงิน
   งานการบัญชี
   งานพัสดุ
   งานอาคารสถานที่
   งานทะเบียน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   งานปกครอง
   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   งานครูที่ปรึกษา
   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เรื่อง แจ้งบ้านพักข้าราชการว่าง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2562
รายงานการประชุมข้าราชการครู,ครูพิเศษสอนและบุคคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่3/2561
รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
รายงานกาประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561
รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งพิเศษ/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3/2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 2ปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559
รานงานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่4 ปี 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปี 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1 ปี 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
รายงายการประชุมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
รายงายการประชุมข้าราชการ ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2557
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
ีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 ปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2557
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2557
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2556
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2556
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
แผนภูมิบริหาริทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ปี 2555
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2555
รายงานการประชุมหัวหน้างานสำนักงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2555
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 2 ปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปี 2552
แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ปี 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ปี 2554
รายงานการประชุมข้าราชการครูและครูพิเศษสอน ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2555
รายงานการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 53
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 53
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งพิเศษ
รายงานการประชุมน้ำท่วม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (พิเศษ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2552
รายงานการประชุมข้าราชการครู, ครูพิเศษสอนและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2562 ล่าช้า ผ่านมาแล้ว 447 วัน
โดย งานทะเบียน
22 พฤษภาคม 2562 ปวช.2,3 และ ปวส.2 ลงทะเบียนล้าช้า 1/62 ผ่านมาแล้ว 448 วัน
โดย งานทะเบียน
10 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2562 ผ่านมาแล้ว 460 วัน
โดย งานทะเบียน
08 พฤษภาคม 2562 ปวส.2 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน
โดย งานทะเบียน
07 พฤษภาคม 2562 ปวช.2 ลงทะเบียน 1/2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน
โดย งานทะเบียน
03 พฤษภาคม 2562 ปวช.3 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562 ผ่านมาแล้ว 467 วัน
โดย งานทะเบียน
22 มีนาคม 2562 S/61 ลงทะเบียนเรียนซ่อม, รีเกรด ล่าช้า ผ่านมาแล้ว 509 วัน
โดย งานทะเบียน
20 มีนาคม 2562 ประกาศพ้นสภาพทุกระดับชั้น  ผ่านมาแล้ว 511 วัน
โดย งานทะเบียน
15 มีนาคม 2562 S/61 ลงทะเบียนเรียนซ่อม, รีเกรด ผ่านมาแล้ว 516 วัน
โดย งานทะเบียน
20 กุมภาพันธ์ 2562 S/61 ลงทะเบียนฝึกงาน ปวส. 1 ตามแผน ผ่านมาแล้ว 539 วัน
โดย งานทะเบียน
07 กุมภาพันธ์ 2562 S/61 ลงทะเบียนฝึกงาน ปวส.1 ตามแผน ผ่านมาแล้ว 552 วัน
โดย งานทะเบียน
25 ตุลาคม 2561 เรียนซ่อม,รีเกรดล่าช้า ผ่านมาแล้ว 657 วัน
โดย งานทะเบียน
24 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนปกติล่าช้า ผ่านมาแล้ว 658 วัน
โดย งานทะเบียน
05 ตุลาคม 2561 เรียนซ่อม,รีเกรด2/2561 ผ่านมาแล้ว 677 วัน
โดย งานทะเบียน
04 ตุลาคม 2561 ปวช.3 และ ปวส.1 ลงทะเบียนทุกแผนกวิชา ผ่านมาแล้ว 678 วัน
โดย งานทะเบียน
03 ตุลาคม 2561 ปวช.2 และปวส. 2 ลงทะเบียนทุกแผนกวิชา ผ่านมาแล้ว 679 วัน
โดย งานทะเบียน
02 ตุลาคม 2561 ปวช.1 ลงทะเบียน 2/2561 ผ่านมาแล้ว 680 วัน
โดย งานทะเบียน
08 มิถุนายน 2561 ประชุมครูที่ปรึกษา ผ่านมาแล้ว 796 วัน
โดย งานครูที่ปรึกษา
29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ผ่านมาแล้ว 867 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
01 ธันวาคม 2560 โควตาภายนอกและโควตาพิเศษ 2561 ผ่านมาแล้ว 985 วัน
โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10 ตุลาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านมาแล้ว 1402 วัน
โดย งานทวิภาคี
06 ตุลาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ผ่านมาแล้ว 1772 วัน
โดย งานทวิภาคี
18 กันยายน 2558 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ผ่านมาแล้ว 1790 วัน
โดย งานทวิภาคี
07 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ที่ 3 เทศบาลตำบลดงคอน ผ่านมาแล้ว 2958 วัน
โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  บทคัดย่อภาษาไทย  , Download เอกสาร
     โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  บทคัดย่อภาษาไทย  , Download เอกสาร
     โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  HomePage ครูสมคิด 
     โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  ปัจฉิมนิเทศ 2560 
     โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562  , Download เอกสาร
     โดย งานหลักสูตร
  คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2/2559  , Download เอกสาร
     โดย งานปกครอง
  คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ความรู้หน้าเสาธง 2-2559  , Download เอกสาร
     โดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559  , Download เอกสาร
     โดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  คู่มือประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 2558  , Download เอกสาร
     โดย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2558  , Download เอกสาร
     โดย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7  , Download เอกสาร
     โดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  ติดต่องานแนะแนวฯ 081-8866352 ครูสมคิด 
     โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  อบรมครูที่ปรึกษา 
     โดย งานครูที่ปรึกษา
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  , Download เอกสาร
     โดย งานบริหารงานทั่วไป
  ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา  , Download เอกสาร
     โดย งานปกครอง
  ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม 
     โดย งานครูที่ปรึกษา
  คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557 
     โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา  , Download เอกสาร
     โดย งานสื่อการสอน
  เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล 
     โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  การเรียงใบสำคัญ 
     โดย งานการเงิน
  แบบฟอร์ม สผ.1 และ สผ.2  , Download เอกสาร
     โดย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
  วิจัยในชั้นเรียน (5 บท)  , Download เอกสาร
     โดย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• บทเรียน Online
• E-Book
• E-Training
• SALC
• วิชาโครงการ
• องค์การวิชาชีพ
• ข้อมูลนักศึกษา
• ผลงานวิชาการ
• ตารางเรียนนักศึกษา
• ตารางสอนครู
• รายงานการประชุม
• แผนการสอนพอเพียง
• ส่ง SMS
• สายด่วนถึงผู้อำนวยการ
• กระดานสนทนา
• ระบบครูที่ปรึกษา
• ระบบบริหารงานบุคลากร
• ระบบพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
• ระบบงานทะเบียน
• ระบบงานปกครอง
• ระบบงานเข้าแถว
• ระบบเงินเรียนฟรี
• ระบบห้องสมุด
• ระบบข้อมูลแผนก
• ระบบข้อมูลศิษย์เก่า
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
• วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
• กองทุนกู้ยืม
• v-cop งานหาคน คนหางาน
• ครูสมศักดิ์ เหมาะสมัย
• ครูสมโภชน์ ตามสายลม
• ครูสมคิด ศิริพยัคฆ์