หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธีระ  แพ่งประสิทธิ์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวพนิตนาฏ  อัครมณี

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายณฤทธิ์  อุ่มสุข

งานครูที่ปรึกษา
นางสายฝน  ทองอ่อน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวสมคิด  ศิริพยัคฆ์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางนงเยาว์  เอี่ยมกลั่น

งานปกครอง
นายพรชัย  ฉัตรชัยวัฒนา