หน้าหลัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธีระ  แพ่งประสิทธิ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวบังอร  หน่ายทุกข์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นิธิศ  ทิพนี

ฝ่ายวิชาการ
นายบวร  ขจรศิลป์