ประวัติการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2480 เดิมชื่อ "โรงเรียนช่างไม้ชัยนาท" เปิดการเรียนการสอนร่วมกับ "โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาเกษตรกรรมจังหวัดชัยนาท" ในขณะนั้น มีครูเพียง 2 ท่านเท่านั้น
ปีพุทธศักราช 2482 ได้แยกตัวออกมาเป็นโรงเรียนช่างไม้ สังกัดกองวิสามัญ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2501 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่างชัยนาท" กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนการช่างชัยนาทกับโรงเรียนการช่างสตรี เข้ารวมกัน และเปิดวิชาชีพ 2 สาขา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกคหกรรมศาสตร

์ ปีพุทธศักราช 2517 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวช.

ปีพุทธศักราช 2518 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น ระดับ ปวช.

ปีพุทธศักราช 2519 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.

ปีพุทธศักราช 2520 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ปวช. และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างชัยนาทเป็น "โรงเรียนเทคนิคชัยนาท"

ปีพุทธศักราช 2521 เปิดทำการสอนแผนกวิชาพาณิชยการ ระดับ ปวช.

ปีพุทธศักราช 2524 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคนิคชัยนาทเป็น "วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท" ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2524

ปีพุทธศักราช 2527 เปิดทำการสอนแผนกวิชาบัญชี ระดับ ปวท. และ ปวส.

ปีพุทธศักราช 2529 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.

ปีพุทธศักราช 2530 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.

ปีพุทธศักราช 2535 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิก ระดับ ปวส.

ปีพุทธศักราช 2536 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างยนต์และช่างเทคนิคการผลิต ระดับ ปวส.

ปีพุทธศักราช 2537 เปิดทำการสอนแผนกวิชาการตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.

ปีพุทธศักราช 2538 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ ระดับ ปวส. และเปิดทำการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์

ปีพุทธศักราช 2539 เปิดทำการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาค้าปลีก

ปีพุทธศักราช 2540 เปิดทำการสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับ ปวส.

ปีพุทธศักราช 2542 เปิดทำการสอน ระดับ ปวส. ทุกแผนกวิชา โดยรับนักเรียน นักศึกษา ชั้น ม.6 ทุกแผนกวิชา ยกเว้นช่างก่อสร้าง

ปีพุทธศักราช 2543 เปิดทำการสอน ระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง โดยรับนักเรียน นักศึกษา ชั้น ม.6

ปีพุทธศักราช 2545 เปิดทำการสอนระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดทำการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ปีพุทธศักราช 2549 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปีพุทธศักราช 2551 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. สาขาแม่พิมพ์โลหะ

ปีพุทธศักราช 2552 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป