แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายประสาร พันธ์ลิมา
คณะกรรมการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
นายบวร  ขจรศิลป์
   งานวัดผลและประเมินผล
นางจันทนา  พรหมโชติ
   งานสื่อการสอน
นายวัชระ  นิเกศรี
   งานหลักสูตร
นางสาวสุพรพรรณ  อาจคิดการ
   งานทวิภาคี
นายจิรพงษ์  ทองคำรัตน์
   งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางณิชยา  รัศมี
   แผนกวิชาการเลขานุการ
นางสุนีย์  สืบสำราญ
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวประยงค์  ไม้หอม
   แผนกวิชาการตลาด
นางสาวมัทนา  ฉัตรอนันต์
   แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวโชติกา  ชุติบุญนิธินน
   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายสมพร  วัฒน์วันทนา
   แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
นายวรกร  เวชประสิทธิ์
   แผนกวิชาคหกรรรม
นางสาวปนัดดา  ลำกูล
   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายวิชัย  สิงห์รอ
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธนูศักดิ์  อรุณไพร
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายวิทยา  ชูชื่น
   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
มานพ  จันทรา
   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายมานนท์  กองแดง
   แผนกวิชาช่างยนต์
นายชำนาญ  แก้วจงประสิทธ์ิ
   แผนกวิชาสามัญ
นางสาวมุจลินทร์  บินชัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นิธิศ  ทิพนี
   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  
   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสมเกียรติ  นุชพงษ์
   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสิริวรรณ  วินัยพานิช
   งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวสุวรรณี  งามนิล
   งานความร่วมมือ
นางสาวธนพร  ชินพงษ์
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายประเสริฐศักดิ์  ศิริภาพ
   งานวางแผนและงบประมาณ
นายสมโภชน์  ตามสายลม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวบังอร  หน่ายทุกข์
   งานทะเบียน
นายนิสัย  จันทร์เกตุ
   งานอาคารสถานที่
นายปริญญา   จงธรรม
   งานพัสดุ
นายกิติศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง
   งานการบัญชี
นางวนิดา  ศรีภักดี
   งานการเงิน
นางสาวใกล้รุ่ง  อุ่มอยู่
   งานบุคลากร
นางนงคราญ  ฉัตรธัญญกิจ
   งานประชาสัมพันธ์
นางสุจิตรา  เทศนา
   งานบริหารงานทั่วไป
นางบังอร  วรรณทอง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธีระ  แพ่งประสิทธิ์
   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวพนิตนาฏ  อัครมณี
   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายณฤทธิ์  อุ่มสุข
   งานครูที่ปรึกษา
นางสายฝน  ทองอ่อน
   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวสมคิด  ศิริพยัคฆ์
   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางนงเยาว์  เอี่ยมกลั่น
   งานปกครอง
นายพรชัย  ฉัตรชัยวัฒนา