หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อ
ระบบครูที่ปรึกษา
พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
คำสั่งปี 2561  
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 1
   คำสั่งออกเยี่ยมบ้านพักนักศึกษา 2561
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 2
เอกสารข้อมูลการรายงานผล  
   สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา2562
   รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
   แบบบันทึก การติดตามนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
แบบรายงานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา  
   แบบรายงาน บก.111
   ตารางวันออกเยี่ยมเยี่ยมบ้าน 2562
   บันทึกขอไปราชการ
   ตารางคำนวนระยะทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการขาดเรียนนักศึกษาปวช.1 ใหม่  04/06/2556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ครูผู้สอนรายวิชาหลักสูตรใหม่(ปวช.1)
ขอความกรุณาสำหรับครูที่สอนรายวิชาหลักสูตรใหม่(ปวช.1) ให้บันทึกข้อมูลขาดเรียนของนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 3 ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากระบบข้อมูลมีความไม่สมบูรณ์ ข้อมูลการขาดเรียนจึงไม่เข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษา จึงให้ครูผู้สอนช่วยดำเนินการภายในสัปดาห์ที่ 4 นี้ เนื่องจากระบบจะทำการปิด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี