เซ็นส่งต้นฉบับข้อสอบ ตามตารางสอน ปีการศึกษา 2/2559
1 1011 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2 1012 แผนกวิชาสามัญ
3 2021 แผนกวิชาช่างยนต์
4 3031 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5 3032 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6 4028 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 4041 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8 4042 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 5051 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
10 5052 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างซ่อมบำ
11 6061 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12 7071 แผนกวิชาการขายและการตลาด
13 7072 แผนกวิชาการบัญชี
14 7073 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 7074 แผนกวิชาการเลขานุการ
16 8081 แผนกวิชาคหกรรม
17 9091 คณะบริหารการศึกษา
18 9092 คณะบริหารการศึกษา
19 9093 คณะบริหารการศึกษา
20 9094 คณะบริหารการศึกษา
21 9095 คณะบริหารการศึกษา