หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่ 1
คำสั่งด้านอาชีวอนามัยฯ ศูนย์ที่ 1
คำสั่งด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน(ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์)
คำสั่งด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน(สลากติดผลิตภัณฑ์)
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่2
คำสั่งด้านพัฒนาอาชีวอนามัยฯและด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่3
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่ 3 (เพิ่มเติม)
คำสั่งอบรมยกระดับช่างชุมชน(ล้างเครื่องปรับอากาศ)
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่ 4
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่ 5
คำสั่งด้านซ่อมบำรุงศูนย์ที่ 6
คำสั่งอบรมยกระดับช่างชุมชน(การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์)
คำสั่งด้านพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน(การทำของที่ระลึก)
คำสั่ง"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
คำสั่งโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ป
17
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการปฏิบัติงานอาชีวฯ ปีใหม่56 อ่านต่อ
16/05/2557
สรุปการปฏิบัติงานอาชีวฯ สงกรานต์56 อ่านต่อ
16/05/2557
สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 4/56 อ่านต่อ
16/05/2557
สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 3/56 อ่านต่อ
16/05/2557
สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 2/56 อ่านต่อ
16/05/2557
สรุปการปฏิบัติงาน Fix It 1/56 อ่านต่อ
16/05/2557
คำสัั่งอาชีวร่วมด้วยฯ สงกรานต์ 2556 อ่านต่อ
16/05/2557
คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2557 อ่านต่อ
15/05/2557
คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ถาวร อ่านต่อ
15/05/2557
คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 4/2556  อ่านต่อ
15/05/2557
คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 3/2556  อ่านต่อ
15/05/2557
คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 2/2556  อ่านต่อ
15/05/2557
คำสั่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ 1/2556  อ่านต่อ
15/05/2557
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)ศูนย์ถาวร อ่านต่อ
14/01/2557
คำสั่งโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2556 อ่านต่อ
20/12/2555
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) อ่านต่อ
15/06/2555
ปฏิทินปฏิบัติงาน
16 ธันวาคม 2556 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)ศูนย์ถาวร  ผ่านมาแล้ว 2359 วัน
20 ธันวาคม 2555 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน   ผ่านมาแล้ว 2720 วัน
16 สิงหาคม 2555 ศูนย์ที่ 1 เทศบาลตำบลสรรคุบรี  ผ่านมาแล้ว 2846 วัน
04 สิงหาคม 2555 ศูนย์ที่ 5 เทศบาลตำบลห้วยกรด  ผ่านมาแล้ว 2858 วัน
04 สิงหาคม 2555 ศูนย์ที่ 6 เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  ผ่านมาแล้ว 2858 วัน
07 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ที่ 3 เทศบาลตำบลดงคอน  ผ่านมาแล้ว 2886 วัน
07 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ที่ 4 เทศบาลตำบลดอนกำ  ผ่านมาแล้ว 2886 วัน
00 มิถุนายน 2555 ศูนย์ที่ 2 เทศบาลตำบลโพงาม  ผ่านมาแล้ว 2923 วัน