หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
เอกสาร/ใบคำร้อง  
   ใบคำร้อง
   คำร้องขอจบหลักสูตร
       ขอใบรับรองความประพฤติ
       ขอเปลี่ยนชื่อ
       ขอกลับเข้าเรียน
       ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน
       ขอใบรับรอง
       ขออนุญาตเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
       ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน
       ขอใบแทนใบประกาศนียบัตรหรือใบแทนใบประกาศนียบัตร
       ขอลาพักการเรียน
       แบบคำร้องทั่วไป
       ขอลาออก
   บันทึกข้อความ
   ใบรายชื่อนักเรียน
   คำร้องขอรับใบระเบียนแสดงการจบหลักสูตร (2562)
สถิตินักเรียน  
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2554
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2554
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2555
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2555
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2556
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีกาศึกษา 2556
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2557
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2557
   สถิตินักเรียนปวช. - ปวส. 1/2558
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส. 1/2558 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 5
   นักศึกษาจบ 56
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส. 2/2558
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 1/2559
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 2/2559
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 1/2560
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 2/2560
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 1/2561
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 2/2561
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 1/2562
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 2/2562
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา  
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินปฏิบัติงาน
20 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนเรียน*ล่าช้า* ภาคฤดูร้อน S/2562  ผ่านมาแล้ว 73 วัน
12 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน S/2562  ผ่านมาแล้ว 81 วัน
23 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2562 ล่าช้า  ผ่านมาแล้ว 375 วัน
22 พฤษภาคม 2562 ปวช.2,3 และ ปวส.2 ลงทะเบียนล้าช้า 1/62  ผ่านมาแล้ว 376 วัน
10 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนซ่อม/รีเกรด 1/2562  ผ่านมาแล้ว 388 วัน
08 พฤษภาคม 2562 ปวส.2 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562  ผ่านมาแล้ว 390 วัน
07 พฤษภาคม 2562 ปวช.2 ลงทะเบียน 1/2562  ผ่านมาแล้ว 391 วัน
03 พฤษภาคม 2562 ปวช.3 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562  ผ่านมาแล้ว 395 วัน
22 มีนาคม 2562 S/61 ลงทะเบียนเรียนซ่อม, รีเกรด ล่าช้า  ผ่านมาแล้ว 437 วัน
20 มีนาคม 2562 ประกาศพ้นสภาพทุกระดับชั้น   ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 มีนาคม 2562 S/61 ลงทะเบียนเรียนซ่อม, รีเกรด  ผ่านมาแล้ว 444 วัน
20 กุมภาพันธ์ 2562 S/61 ลงทะเบียนฝึกงาน ปวส. 1 ตามแผน  ผ่านมาแล้ว 467 วัน
07 กุมภาพันธ์ 2562 S/61 ลงทะเบียนฝึกงาน ปวส.1 ตามแผน  ผ่านมาแล้ว 480 วัน
25 ตุลาคม 2561 เรียนซ่อม,รีเกรดล่าช้า  ผ่านมาแล้ว 585 วัน
24 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียนปกติล่าช้า  ผ่านมาแล้ว 586 วัน
05 ตุลาคม 2561 เรียนซ่อม,รีเกรด2/2561  ผ่านมาแล้ว 605 วัน
04 ตุลาคม 2561 ปวช.3 และ ปวส.1 ลงทะเบียนทุกแผนกวิชา  ผ่านมาแล้ว 606 วัน
03 ตุลาคม 2561 ปวช.2 และปวส. 2 ลงทะเบียนทุกแผนกวิชา  ผ่านมาแล้ว 607 วัน
02 ตุลาคม 2561 ปวช.1 ลงทะเบียน 2/2561  ผ่านมาแล้ว 608 วัน