หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
เอกสาร/ใบคำร้อง  
   ใบคำร้อง
   คำร้องขอจบหลักสูตร
       ขอใบรับรองความประพฤติ
       ขอเปลี่ยนชื่อ
       ขอกลับเข้าเรียน
       ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน
       ขอใบรับรอง
       ขออนุญาตเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
       ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน
       ขอใบแทนใบประกาศนียบัตรหรือใบแทนใบประกาศนียบัตร
       ขอลาพักการเรียน
       แบบคำร้องทั่วไป
       ขอลาออก
   บันทึกข้อความ
   ใบรายชื่อนักเรียน
   คำร้องขอรับใบระเบียนแสดงการจบหลักสูตร (2562)
สถิตินักเรียน  
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2554
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2554
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2555
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2555
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2556
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีกาศึกษา 2556
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2557
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2557
   สถิตินักเรียนปวช. - ปวส. 1/2558
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส. 1/2558 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 5
   นักศึกษาจบ 56
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส. 2/2558
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 1/2559
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 2/2559
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 1/2560
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 2/2560
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 1/2561
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 2/2561
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 1/2562
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 2/2562
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา  
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายนิสัย จันทร์เกตุ
หัวหน้า งานทะเบียน


1 นางสาวนงค์นุช พงษ์เสาร์
2 นางสาวภาวิณี ปานันตา