หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
เอกสาร/ใบคำร้อง  
   ใบคำร้อง
   คำร้องขอจบหลักสูตร
       ขอใบรับรองความประพฤติ
       ขอเปลี่ยนชื่อ
       ขอกลับเข้าเรียน
       ขอเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน
       ขอใบรับรอง
       ขออนุญาตเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
       ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน
       ขอใบแทนใบประกาศนียบัตรหรือใบแทนใบประกาศนียบัตร
       ขอลาพักการเรียน
       แบบคำร้องทั่วไป
       ขอลาออก
   บันทึกข้อความ
   ใบรายชื่อนักเรียน
   คำร้องขอรับใบระเบียนแสดงการจบหลักสูตร (2562)
สถิตินักเรียน  
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2554
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2554
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2555
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2555
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2556
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีกาศึกษา 2556
   สถิตินักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2557
   สถิตินักเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2557
   สถิตินักเรียนปวช. - ปวส. 1/2558
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส. 1/2558 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 5
   นักศึกษาจบ 56
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส. 2/2558
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 1/2559
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 2/2559
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 1/2560
   สถิตินักเรียน ปวช. - ปวส. 2/2560
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 1/2561
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 2/2561
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 1/2562
   สถิตินักเรียน ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 2/2562
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา  
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
   ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสม้ครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่างๆ
3. ดำเนินการให้มีการชึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา
4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียนและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทน พ้นสภาพ
เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ
ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) พร้อมหมวดสาระการเรียนรู้ (GPAX) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว
บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
9. ให้บริการเกี่ยวการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร ฯลฯ
10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น
การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปีเกิด ฯลฯ
11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั่งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จ
การศึกษา
12. จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ
ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
13. พิจารณาเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภานนอกสถานศึกษา
15. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
16. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย