หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
แบบฟอร์มโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้
ใบรายชื่อรับหนังสือ
เว็ปวิชาโครงการ
เอกสารดาวโหลด  
   แบบฟอร์มโครงการสอน
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   คู่มือครูเขียนรายงานวิชาโครงการ สำหรับครู
   แบบการเขียนรายงานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา
   เกณฑ์การให้คะแนนโครงการ
   การเขียนบรรณานุกรม
   แบบฟอร์มรายหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง
   ตัวอย่างรายหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง
   หลักเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนนวิชาโครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
   นายวรกร เวชประสิทธิ์
   บทคัดย่อรายวิชาโครงการ
       คหกรรมศาสตร์
       แผนกช่างยนต์
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกช่างกลโรงงาน
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกช่างเชื่อม
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกช่างก่อสร้าง
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกวิชาการบัญชี
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกวิชาการตลาด
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกวิชาการเลขานุการ
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
           ระดับปวช.3
           ระดับปวส.2
   นางสายฝน ทองอ่อน
   นายปริญญา จงธรรม
หลักสูตรใหม่ ปี ๒๕๕๖  
   แผนกช่างยนต์
   แผนกช่างกลโรงงาน
   แผนกช่างเชื่อม
   แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
   แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
   แผนกช่างก่อสร้าง
   คหกรรมศาสตร์
   คหกรรมอาหารและโภชนาการ
   แผนกวิชาการบัญชี
   แผนกวิชาการตลาด
   แผนกวิชาการเลขานุการ
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตรวจสอบระบบ  
   ตรวจสอบแผน
หลักสูตรใหม่ ปี ๒๕๕๖  
   แผนกช่างยนต์
   แผนกช่างกลโรงงาน
   แผนกช่างเชื่อม
   แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
   แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
   แผนกช่างก่อสร้าง
   คหกรรมศาสตร์
   คหกรรมอาหารและโภชนาการ
   แผนกวิชาการบัญชี
   แผนกวิชาการตลาด
   แผนกวิชาการเลขานุการ
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
10/03/2560
ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) อ่านต่อ
07/03/2557
ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ
24/02/2557

ไม่มีปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน