หน้าหลัก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
งานวิจัยในชั้นเรียน  
   ปีการศึกษา 2552
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2553
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2554
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2555
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2556
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2557
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2558
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   ปีการศึกษา 2559
       รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน
   บทคัดย่อภาษาไทย
   ปีการศึกษา 2560
   ปีการศึกษา 2561
       นางมัทนา ฉัตรอนันต์
           ปก
           บทคัดย่อ
           บทที่ 1 - 5
การศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคัน  
   โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
       Power Point
       บทคัดย่อ
แบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน  
   แบบฟอร์มการทำวิจัยฯ
       หน้าปก
       คำนำ
       บทคัดย่อ
       สารบัญ
       บทที่ 1 บทนำ
       บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
       บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
       บทที่ 4 ผลการดำเนินการวิจัย
       บทที่ 5 สรุปผล
       หลักการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
       หลักการเขียนบรรณานุกรม
       ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
   โครงร่างวิจัย
   ตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   ตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบกา
   ตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน (นวัตกรรม
ตัวอย่างการทำวิจัย  
   ตัวอย่างการทำวิจัยของนายประจักษ์ วินัยพานิช
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อของนายสัมฤทธิ์ แดงกรัด อ่านต่อ
05/02/2562
บทคัดย่อภาษาไทย อ่านต่อ
27/06/2561
บทคัดย่อภาษาไทย อ่านต่อ
26/06/2561
วิจัยในชั้นเรียน (5 บท) อ่านต่อ
11/05/2555
ปฏิทินปฏิบัติงาน
31 มกราคม 2562 กำหนดการส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ (5 บท) ประจำปีการศึกษา 2561  ผ่านมาแล้ว 559 วัน
00 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ผ่านมาแล้ว 835 วัน
07 กุมภาพันธ์ 2560 เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน   ผ่านมาแล้ว 1282 วัน
31 มกราคม 2560 ตัดสินงานวิจัย  ผ่านมาแล้ว 1289 วัน
20 มกราคม 2560 หัวหน้าแผนกวิชาคัดเลือกงานวิจัยในชั้นเรียน  ผ่านมาแล้ว 1300 วัน
15 มกราคม 2560 ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์  ผ่านมาแล้ว 1305 วัน