หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อ
ระบบครูที่ปรึกษา
พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
คำสั่งปี 2561  
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 1
   คำสั่งออกเยี่ยมบ้านพักนักศึกษา 2561
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 2
เอกสารข้อมูลการรายงานผล  
   สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา2562
   รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
   แบบบันทึก การติดตามนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
แบบรายงานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา  
   แบบรายงาน บก.111
   ตารางวันออกเยี่ยมเยี่ยมบ้าน 2562
   บันทึกขอไปราชการ
   ตารางคำนวนระยะทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม  27/04/2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
ด้วยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ และ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงขอเชิญครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี