หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อ
ระบบครูที่ปรึกษา
พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
คำสั่งปี 2561  
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 1
   คำสั่งออกเยี่ยมบ้านพักนักศึกษา 2561
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 2
เอกสารข้อมูลการรายงานผล  
   สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา2562
   รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
   แบบบันทึก การติดตามนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
แบบรายงานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา  
   แบบรายงาน บก.111
   ตารางวันออกเยี่ยมเยี่ยมบ้าน 2562
   บันทึกขอไปราชการ
   ตารางคำนวนระยะทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมครูที่ปรึกษา  11/08/2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญครูที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรม
"โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพและการปลูกจิตสำนึกครูที่ปรึกษาให้ตระหนักและเข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง"
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี