หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อ
ระบบครูที่ปรึกษา
พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
คำสั่งปี 2561  
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 1
   คำสั่งออกเยี่ยมบ้านพักนักศึกษา 2561
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 2
เอกสารข้อมูลการรายงานผล  
   สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา2562
   รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
   แบบบันทึก การติดตามนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
แบบรายงานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา  
   แบบรายงาน บก.111
   ตารางวันออกเยี่ยมเยี่ยมบ้าน 2562
   บันทึกขอไปราชการ
   ตารางคำนวนระยะทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555  06/03/2556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
ด้วยทางวิทยาลัยฯได้ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2555 เรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาให้ครูที่ปรึกษาได้รายงานการปฏิบัติงานในส่วนของ คป.06 ,คป.09 ,AS1 ,AS2 และ AS3 โดยส่งได้ที่งานครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี