หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อ
ระบบครูที่ปรึกษา
พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
คำสั่งปี 2561  
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 1
   คำสั่งออกเยี่ยมบ้านพักนักศึกษา 2561
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 2
เอกสารข้อมูลการรายงานผล  
   สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา2562
   รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
   แบบบันทึก การติดตามนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
แบบรายงานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา  
   แบบรายงาน บก.111
   ตารางวันออกเยี่ยมเยี่ยมบ้าน 2562
   บันทึกขอไปราชการ
   ตารางคำนวนระยะทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกข้อมูลการขาดเรียนของนักศึกษา  27/08/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียนครูผู้สอนที่ยังไม่ได้บันทึกการขาดเรียน ให้เข้าระบบครูที่ปรึกษาและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ด้วยระบบครูที่ปรึกษาจะดำำเนินการส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง ครั้งที่๖ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี