หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อ
ระบบครูที่ปรึกษา
พิมพ์จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
คำสั่งปี 2561  
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 1
   คำสั่งออกเยี่ยมบ้านพักนักศึกษา 2561
   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฉบับที่ 2
เอกสารข้อมูลการรายงานผล  
   สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา2562
   รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
   แบบบันทึก การติดตามนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
แบบรายงานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา  
   แบบรายงาน บก.111
   ตารางวันออกเยี่ยมเยี่ยมบ้าน 2562
   บันทึกขอไปราชการ
   ตารางคำนวนระยะทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมครูที่ปรึกษา อ่านต่อ
09/07/2558
ขอเชิญครูที่ปรึกษาประชุม อ่านต่อ
27/04/2558
อบรมครูที่ปรึกษา อ่านต่อ
11/08/2557
เชิญประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา อ่านต่อ
30/04/2557
แจ้งการขาดเรียนนักศึกษาปวช.1 ใหม่ อ่านต่อ
04/06/2556
การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 อ่านต่อ
06/03/2556
การรายงานผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2555 อ่านต่อ
24/10/2555
การแจ้งนักศึกษาขาดเรียน(ประจำเดือนตุลาคม) อ่านต่อ
24/10/2555
การบันทึกข้อมูลการขาดเรียนของนักศึกษา อ่านต่อ
27/08/2555
การแจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ อ่านต่อ
27/08/2555
การอบรมครูอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท อ่านต่อ
05/07/2555