หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบรายชื่อมีบาร์โคด
คำสั่งกิจกรรม  
   คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559
   โลโก้ อวท.
   โลโก้ ภาค24
   โลโก้ สอศ.
คำสั่งกิจกรรม  
   คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559
   โลโก้ อวท.
   โลโก้ ภาค24
   โลโก้ สอศ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ความรู้หน้าเสาธง 2-2559 อ่านต่อ
13/10/2559
คำสั่งอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 2559 อ่านต่อ
08/06/2559
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ภาคกลาง ครั้งที่ 7 อ่านต่อ
09/03/2559

ไม่มีปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน