หน้าหลัก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานปกครอง
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท พ.ศ.2555
งานปกครอง
ระเบียบ  
   การแต่งกาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา 2/2559 อ่านต่อ
14/10/2559

ไม่มีปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน