หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
รายงานการนิเทศ
แบบรายงานการนิเทศติดตาม
ใบแจ้งสถานที่ฝึกงาน
รายงานผลการฝึกประสบการณ์จริง
ปฏิทันฝึกงาน ปีการศึกษา 2556
บันทึกลงนามความร่วมมือ MOU  
   บันทึกลงนามความร่วมมือ 2553
   บันทึกลงนามความร่วมมือ 2555
   แบบฟอร์ม ใบรับรองฝึกงาน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559 อ่านต่อ
27/09/2559
ปฏิทินปฏิบัติงาน
10 ตุลาคม 2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559  ผ่านมาแล้ว 1402 วัน