หน้าหลัก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท
การทำ ID PLAN
ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
คู่มือการใช้งานระบบงาน  
   ระบบครูที่ปรึกษา
   งานครูที่ปรึกษา
   ระบบข้อมูลนักเรียน
   ระบบงานทะเบียน
   ระบบงานปกครอง
   ระบบกิจกรรมเข้าแถว
   คู่มือประเมินตนเองรายบุคคล(SAR-P)
   คู่มือแบบประเมิน online
ข้อมูลสารสนเทศ 2557  
   จำนวนนักเรียน ปวช.
   จำนวนนักเรียน ปวส.
   จำนวนบุคลากร
   งบประมาณ
   อาคารสถานที่
   ครุภัณฑ์
   ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลสารสนเทศ 2558  
   จำนวนนักเรียน 1/2558
   จำนวนนักเรียน 2/2558
   จำนวนบุคลากร
   งบประมาณ
   อาคารสถานที่
   ครุภัณฑ์
   ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลสารสนเทศ 2559  
   จำนวนนักเรียน 1/2559
   จำนวนนักเรียน 2/2559
   จำนวนบุคลากร
   งบประมาณ
   อาคารสถานที่
   ครุภัณฑ์
   ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลสารสนเทศ 2560  
   จำนวนนักเรียน 1/2560
   จำนวนนักเรียน 2/2560
   จำนวนบุคลากร
   งบประมาณ
   อาคารสถานที่
   ครุภัณฑ์
   ข้อมูลจังหวัด
   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
การทำ ว21  
   คู่มือ ID plan และเกณฑ์ ว21
   Link จาก อาชีวะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนศิษย์เก่าบันทึกข้อมูล อ่านต่อ
05/07/2555

ไม่มีปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน