หน้าหลัก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ครุภัณฑ์ มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
สรุปแผนปฏิบัติงาน  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
   ปีการศึกษา 2555
   ปีการศึกษา 2554
   ปีการศึกษา 2553
แบบฟอร์มต่างๆ  
   แบบเสนอโครงการและแบบเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
   เอกสารชี้แจงแบบฟอร์มชุดที่ 1 และชุดที่ 2
   แบบฟอร์มโครงการ
   โครงการตัวอย่าง
   ชุดที่ 1
       บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง
       รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง และ สผ.1
       ประมาณการค่าใช้จ่าย
   ชุดที่ 2
       บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
       บันทึกขออนุญาตบรรจุโครงการเข้าแผนประจำปีงบประมาณ
       บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง
       รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง
       ประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนปฏิบัติการ  
   แผนปฏิบัติการ ปี 2556
   แผนปฏิบัติการ ปี 2557
   แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
   แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ประกาศ  
   ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มต่างๆ  
   แบบเสนอโครงการและแบบเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
   เอกสารชี้แจงแบบฟอร์มชุดที่ 1 และชุดที่ 2
   แบบฟอร์มโครงการ
   โครงการตัวอย่าง
   ชุดที่ 1
       บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง
       รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง และ สผ.1
       ประมาณการค่าใช้จ่าย
   ชุดที่ 2
       บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
       บันทึกขออนุญาตบรรจุโครงการเข้าแผนประจำปีงบประมาณ
       บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง
       รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง
       ประมาณการค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 อ่านต่อ
25/01/2559
ปฏิทินปฏิบัติงาน
08 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561  ผ่านมาแล้ว 283 วัน