หน้าหลัก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ครุภัณฑ์ มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
สรุปแผนปฏิบัติงาน  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
   ปีการศึกษา 2555
   ปีการศึกษา 2554
   ปีการศึกษา 2553
แบบฟอร์มต่างๆ  
   แบบฟอร์มเสนอขอครุภัณฑ์
   แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       ยุทธศาสตร์ สอศ. (ใส่ในโครงการ)
       มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
   แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี งปม.58
   แบบฟอร์ม ปย.1
   แบบฟอร์ม ปย.2
   แบบฟอร์มเสนอความต้องการครุภัณฑ์ ปี 2559
   แบบฟอร์มบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
   แบบฟอร์มการจัดทำวัสดุฝึกแลรายงานวัสดุฝึก
       แบบฟอร์ม สผ.1
       แบบฟอร์ม สผ.2
   แบบโครงการ ปี งปม.2561
แผนปฏิบัติการ  
   แผนปฏิบัติการ ปี 2556
   แผนปฏิบัติการ ปี 2557
   แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
   แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ประกาศ  
   ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มต่างๆ  
   แบบฟอร์มเสนอขอครุภัณฑ์
   แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       ยุทธศาสตร์ สอศ. (ใส่ในโครงการ)
       มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
   แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี งปม.58
   แบบฟอร์ม ปย.1
   แบบฟอร์ม ปย.2
   แบบฟอร์มเสนอความต้องการครุภัณฑ์ ปี 2559
   แบบฟอร์มบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
   แบบฟอร์มการจัดทำวัสดุฝึกแลรายงานวัสดุฝึก
       แบบฟอร์ม สผ.1
       แบบฟอร์ม สผ.2
   แบบโครงการ ปี งปม.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 อ่านต่อ
25/01/2559
ปฏิทินปฏิบัติงาน
08 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561  ผ่านมาแล้ว 230 วัน