หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ข้อมูลงานอาคารสถานที่  
   ระเบียบวิทยาลัยฯ การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย
   แบบฟอร์มบันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม
   คำสั่งมอบหมายเวรรักษากลางวัน(ม.ค.-เม.ย.63)
   คำสั่งมอบหมายอยู่เวรกลางคืน ครู (ม.ค.เม.ย.63)
   คำสั่งมอบหมาย่เวรรักษากลางคืนครูพิเศษ-เจ้าหน้าที่(
   แบบขอสิทธิอาศัยบ้านพักวิทยาลัยฯ

นายปริญญา จงธรรม
หัวหน้า งานอาคารสถานที่


1 พัชรินทร์ เทียนนาวา
2 นายแสวง โพธ์ิตะเภา
3 อัจฉราพรรณ ต้นกำเนิด
4 นางอัจฉรา วัดเขียว
5 นายธัญวัฒน์ ทองสุก
6 นางสาวสุนันท์ สุขโต
7 นายพิรวัฒน์ รัตนโมรา
8 จำเนียร คำพา
9 สุภัททา เปรมสุวรรณ์
10 นายจอมกล้า ม่วงสิงห์
11 นายใหม่ เผือกผ่อง
12 นางนพพร พงษ์เสาร์
13 นางส้มกิ่ง เสนาสิงห์
14 นายสุนทร บัวขาว
15 นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ
16 นายสุธน แย้มเลี้ยง
17 นายสาธิต แย้มเลี้ยง
18 นายบุตรดี อักศวภูมิ
19 นายธีรวัฒน์ โตสุข
20 นางสมจิตร ปานดำ
21 นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น
22 นางไฉน อยู่เย็น
23 นายกองสิน ชัยพิภพ
24 นายประสาน ต่ายเกิด
25 นางสาวสุธิมา สินชัย
26 นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์