หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ข้อมูลงานอาคารสถานที่  
   ระเบียบวิทยาลัยฯ การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย
   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องบ้านพักว่าง
   แบบขอสิทธิอาศัยบ้านพักวิทยาลัยฯ
   คำสั่งมอบหมายเวรรักษาการณ์ (กลางวัน ก.ย.-ธ.ค.62)
   คำสั่งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน เดือนก.ย.-ธ.ค.62)
   แบบฟอร์มบันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม

นายปริญญา จงธรรม
หัวหน้า งานอาคารสถานที่


1 นายแสวง โพธ์ิตะเภา
2 นายพิรวัฒน์ รัตนโมรา
3 นายธัญวัฒน์ ทองสุก
4 นางสาวสุนันท์ สุขโต
5 อัจฉราพรรณ ต้นกำเนิด
6 นางอัจฉรา วัดเขียว
7 นายจอมกล้า ม่วงสิงห์
8 จำเนียร คำพา
9 นายใหม่ เผือกผ่อง
10 นางนพพร พงษ์เสาร์
11 นางส้มกิ่ง เสนาสิงห์
12 นายสุนทร บัวขาว
13 นายฤทธิรงค์ แตงฉ่ำ
14 นายสุธน แย้มเลี้ยง
15 นายสาธิต แย้มเลี้ยง
16 นายบุตรดี อักศวภูมิ
17 นายธีรวัฒน์ โตสุข
18 นางสมจิตร ปานดำ
19 นางสาวพีรดา ประเสริฐปั้น
20 นางไฉน อยู่เย็น
21 นายกองสิน ชัยพิภพ
22 นายประสาน ต่ายเกิด
23 นางสาวสุธิมา สินชัย
24 นายธนะศักดิ์ ปั้นวงษ์