หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานอาคารสถานที่
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ข้อมูลงานอาคารสถานที่  
   ระเบียบวิทยาลัยฯ การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย
   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องบ้านพักว่าง
   แบบขอสิทธิอาศัยบ้านพักวิทยาลัยฯ
   คำสั่งมอบหมายเวรรักษาการณ์ (กลางวัน ก.ย.-ธ.ค.62)
   คำสั่งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน เดือนก.ย.-ธ.ค.62)
   แบบฟอร์มบันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน