หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยฯ
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซื้อครุภัณฑ์  26/12/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี