หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยฯ
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประกวดราคา  24/12/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน เชิญคณะกรรมการประกวดราคา
1. รองฯ บังอร หน่ายทุกข์
2. ครูจักรินทร์ คงสิบ
3. ครูอดิศร เปลี่ยนดิษฐ์
เป็นคณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิค ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธ.ค. 2555 เวลา 10.00 น.


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี