หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยฯ
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2555  05/11/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยงานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2555 ขณะนี้ทางสำนักพิมพ์ได้ทำการส่งหนังสือเรียนดังกล่าวแล้ว ขอให้ทางแผนกติดต่อขอรับได้ที่งานพัสดุค่ะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี