หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยฯ
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจบัญชีรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2555  18/10/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยงานพัสดุ ขอความร่วมมือให้แผนก/งาน สำรวจบัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ, บัญชีรายการวัสดุถาวรคงเหลือ, บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือและบัญชีรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 และส่งรายงานให้งานพัสดุทราบภายในวันที่ 30 ต.ค. 2555 เพื่อรวบรวมและรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบต่อไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี