หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยฯ
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555  18/10/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด้วยงานพัสดุได้ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รองบประมาณจัดสรรจากสอศ. ถ้าได้รับงบประมาณจะเรียกผู้ขายทำสัญญาส่งหนังสือเรียนโดยด่วนมาก ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี