หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยฯ
ไปหน้าเทคนิคชัยนาท

นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง
หัวหน้า งานพัสดุ


1 นางสาวอภิญญา โตทัพ
2 นางปิยนุช เวชประสิทธิ์
3 นางสาวสุวิมล อินเฉียน
4 นางสาวสุมิตตา อินทร์เมือง
5 นางปิยนุช เวชประสิทธิ์
6 นางสาวปนัดดา พุ่มแจ้ง
7 นายวิสุทธ์ สุภาวหา
8 นายอนุชิต อยู่โต