หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบัญชี
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.หัวหน้างานบัญชี มีหน้าที่ควบคุมการ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ, เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
รับผิดชอบ
๑.๑ รับเอกสารจากการรับเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และจัดทำบัญชีใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
๑.๒ รับเอกสารหลักฐาน การจ่ายเงินทั้ง 3 ประเภท จากหัวหน้างานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำบัญชีใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่ายและด้านทั่วไป
๑.๓ จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินงบประมาณ, บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาและบัญชีเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน และรายงานประจำปี
๑.๕ สรุปข้อมูลเงินทั้ง ๓ ประเภท เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย


๒ เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบ
๒.๑ จัดทำ บช. ๐๑ บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุน, จัดเก็บรายได้เงินค่าลงทะเบียน, นำเงินรายได้ฝากธนาคาร, ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสดหรือธนาคาร, ตั้งลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ, ชดใช้ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (จ่ายเพิ่ม-คืนเงินยืม)
๒.๒ จัดทำการ Packexcel บช.01 เพื่อนำส่ง บช.๐๑ โดยโปรแกรม Excel Loader เพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบ GFMIS
๒.๓ จากนั้นก็รอเลขจากระบบ GFMIS นำไปบันทึกเลขในทะเบียนคุมเลขที่อ้างอิง บช. ๐๑ (GFMIS) ของแต่ละเดือน
๒.๔ ทุกสิ้นปีงบประมาณ ต้องจัดทำกระดาษทำการ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย


๓ เจ้าหน้าที่บัญชี
๓.๑ ลงบัญชีใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไป ลงในบัญชีแยกประเภททั้ง ๑๕ เล่ม และลงไปที่ทะเบียนคุม อีก ๔ เล่ม
๓.๒ เก็บยอดในบัญชีแยกประเภทและทะเบียนคุมของแต่ละเดือน เพื่อจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน ของแต่ละเดือน
๓.๓ ทำใบสำคัญคู่จ่ายของเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละเดือน
๓.๔ จัดส่งเอกสารสำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน (ทุกๆเดือน) ให้กับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานงบประมาณ
๓.๕ พิมพ์ใบปะหน้าใบเบิกเงินรับฝากและเงินประกัน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ทุกๆเดือน
๓.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเบิกเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานและเงินรายได้สถานศึกษาว่ามีผู้เซ็นรับเงินครบถ้วนหรือไม่ ใบเสร็จรับเงิน เรียบร้อยไหม จากนั้นก็ทำการเก็บชุดเบิกทั้ง 2 ประเภท ใส่ตู้ให้เรียบร้อย
๓.๗ จัดทำรายงานการเงินสิ้นปีงบประมาณ (ทุกๆ สิ้นปี) ส่งให้กับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓.๘ ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย