หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงิน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
ใบสำคัญ
เอกสาร download 2  
   ค่าโดยสารรถจากกรมการขนส่งจาก กรุงเทพถึงจังหวัด
   ค่าโดยสารรถจากกรมการขนส่งจาก จังหวัดถึงจังหวัด
   ใบรายชื่อตรวจสอบตัวตน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. หัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่ควบคุมการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
รับผิดชอบ
1.1 รับเงิน-ออกหลักฐานการรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมการใช้เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
1.2 ตรวจหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน (ค่าสอนพิเศษและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าจ้างชั่วคราว/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายจ่ายอื่น ๆ งานการค้า เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เงินรางวัลประจำปี เงินสวัสดิการ
1.3 เก็บรักษาเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินสด เบิก/นำฝากธนาคาร และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
1.4 นำเงินนอกงบประมาณฝากสำนักงานคลังจังหวัด จัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
1.5 ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน – จ่ายเงินยืม และตรวจหลักฐานการส่งใช้เงินยืม
1.6 รับฝากเงินนอกงบประมาณ จัดทำหลักฐานการเบิก – จ่ายเงินรับฝาก และจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1.7 เก็บหลักฐานใบสำคัญการรับ – จ่ายเงิน
1.8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.9 ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
2. เจ้าหน้าที่งานการเงิน
รับผิดชอบ
2.1 ตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และจัดทำรายละเอียดในการเบิก – จ่าย จากเงินงบประมาณ
2.2 ตรวจหลักฐาน เพื่อจัดทำฎีกาเบิก – จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่งานการเงิน
รับผิดชอบ
3.1 ตรวจหลักฐาน เพื่อจัดทำฎีกาเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน (ค่าสอนพิเศษและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
4. เจ้าหน้าที่งานการเงิน
รับผิดชอบ
4.1 ตรวจหลักฐาน เพื่อจัดทำฎีกาเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค เงินสนับสนุนศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำจังหวัด
4.2 ตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 จัดทำรายงานงบเดือน ส่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6
4.4 เก็บหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงิน
4.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5. เจ้าหน้าที่งานการเงิน
รับผิดชอบ
5.1 จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5.2 จัดทำรายงานข้อมูลเงินนำส่ง กบข. สำหรับข้าราชการ และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
5.3 จัดทำ ภ.ง.ด. 1ก ของลูกจ้างชั่วคราว
5.4 พิมพ์เอกสารงานการเงิน
5.5 ติดต่อประสานงานและนำเงินไปจ่ายหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคาร สำนักงานสรรพากร ที่ทำการไปรษณีย์ องค์การโทรศัพท์ สำนักงานการไฟฟ้า ฯลฯ