หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ สอศ. ปีงบประมาณ 2556  28/06/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ สอศ. ปีงบประมาณ 2556 รับสมัครวันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2555 สนใจยื่นเรื่องห้องบุคลากร ด่วน! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี