หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕  12/06/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรงวัลหนึ่งแสนครูดี สนใจติดต่อหัวหน้าแผนกวิชา หมดเขต ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี