หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒  06/08/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอย้ายประจำปีครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรอกข้อมูลย้าย Online ทางเว็บไซค์ http//boga.vec.go.th/ipa/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี