หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา  18/07/2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่มี