หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร
จำนวนบุคลากร  
   ปีการศึกษา 2557
   ปีการศึกษา 2556

นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ
หัวหน้า งานบุคลากร


1 นายภวัต พฤกษารักษ์
2 นายธนวัส ทรัพย์เมฆ
3 นางปราณีต ยอดแตง