หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
วารสารสาละสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙
แบบฟอร์มจัดรายการสถานีวิทยุ  
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
๓. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องและทันกระแสโลกาภิวัฒน์
๔. เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน และกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง