หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  บุคลากรในหน่วยงาน
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้แลระบบ
  จัดการเมนู
www.chianat.ac.th
รายงานการประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  03/07/2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  Download