หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ประวัติ
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรและการบริหารงาน
  หลักสูตรการสอน
  จำนวนนักศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมแผนก
  ผู้ดูแลระบบ

นางสาวประยงค์ ไม้หอม
หัวหน้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


1 นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์
2 นางวราภรณ์ ชูควร
3 วิลาสินี ชูติวัตร์
4 นายนิสัย จันทร์เกตุ
5 นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ
6 นางณทิพยรดา เขตต์นคร