หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาการตลาด
  ประวัติ
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรและการบริหารงาน
  หลักสูตรการสอน
  จำนวนนักศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมแผนก
  ผู้ดูแลระบบ

นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์
หัวหน้า แผนกวิชาการตลาด


1 นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น
2 นางวนิดา ศรีภักดี
3 นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ
4 นางสาวปรานอม เจริญวงษ์