หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาการตลาด
  ประวัติ
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรและการบริหารงาน
  หลักสูตรการสอน
  จำนวนนักศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมแผนก
  ผู้ดูแลระบบ

นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์
หัวหน้า แผนกวิชาการตลาด


1 สุพรรษา บานเย็น
2 นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น
3 นางวนิดา ศรีภักดี
4 นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ
5 นางสาวปรานอม เจริญวงษ์