หน้าหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวบังอร  หน่ายทุกข์

งานทะเบียน
นายนิสัย  จันทร์เกตุ

งานอาคารสถานที่
นายปริญญา   จงธรรม

งานพัสดุ
นายกิติศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง

งานการบัญชี
นางวนิดา  ศรีภักดี

งานการเงิน
นางสาวใกล้รุ่ง  อุ่มอยู่

งานบุคลากร
นางนงคราญ  ฉัตรธัญญกิจ

งานประชาสัมพันธ์
นางสุจิตรา  เทศนา

งานบริหารงานทั่วไป
นางบังอร  วรรณทอง