หน้าหลัก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นิธิศ  ทิพนี

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสมเกียรติ  นุชพงษ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสิริวรรณ  วินัยพานิช

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวสุวรรณี  งามนิล

งานความร่วมมือ
นางสาวธนพร  ชินพงษ์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายประเสริฐศักดิ์  ศิริภาพ

งานวางแผนและงบประมาณ
นายสมโภชน์  ตามสายลม