หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายบวร  ขจรศิลป์

งานวัดผลและประเมินผล
นางจันทนา  พรหมโชติ

งานสื่อการสอน
นายวัชระ  นิเกศรี

งานหลักสูตร
นางสาวสุพรพรรณ  อาจคิดการ

งานทวิภาคี
นายจิรพงษ์  ทองคำรัตน์

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางณิชยา  รัศมี

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางสุนีย์  สืบสำราญ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวประยงค์  ไม้หอม

แผนกวิชาการตลาด
นางสาวมัทนา  ฉัตรอนันต์

แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวโชติกา  ชุติบุญนิธินน

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายสมพร  วัฒน์วันทนา

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
นายวรกร  เวชประสิทธิ์

แผนกวิชาคหกรรรม
นางสาวปนัดดา  ลำกูล

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายวิชัย  สิงห์รอ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธนูศักดิ์  อรุณไพร

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายวิทยา  ชูชื่น

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
มานพ  จันทรา

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายมานนท์  กองแดง

แผนกวิชาช่างยนต์
นายชำนาญ  แก้วจงประสิทธ์ิ

แผนกวิชาสามัญ
นางสาวมุจลินทร์  บินชัย