หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ข่าวและกิจกรรม
  ผลงานครูและนักศึกษา
  ประกันคุณภาพแผนก
  ประวัติแผนก
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
  หลักสูตรการสอน
  จำนวนนักศึกษา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวประกาศ
  จัดการข้อมูลแผนก
  ผู้ดูแลเพจ

นางสาวประยงค์ ไม้หอม
หัวหน้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


1 นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์
2 นางวราภรณ์ ชูควร
3 วิลาสินี ชูติวัตร์
4 นายนิสัย จันทร์เกตุ
5 นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ
6 นางณทิพยรดา เขตต์นคร