หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาการตลาด
  ข่าวและกิจกรรม
  ผลงานครูและนักศึกษา
  ประกันคุณภาพแผนก
  ประวัติแผนก
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
  หลักสูตรการสอน
  จำนวนนักศึกษา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวประกาศ
  จัดการข้อมูลแผนก
  ผู้ดูแลเพจ

นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์
หัวหน้า แผนกวิชาการตลาด


1 สุพรรษา บานเย็น
2 นางนงเยาว์ เอี่ยมกลั่น
3 นางวนิดา ศรีภักดี
4 นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ
5 นางสาวปรานอม เจริญวงษ์