หน้าหลัก ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาการตลาด
  ข่าวและกิจกรรม
  ผลงานครูและนักศึกษา
  ประกันคุณภาพแผนก
  ประวัติแผนก
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
  หลักสูตรการสอน
  จำนวนนักศึกษา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวประกาศ
  จัดการข้อมูลแผนก
  ผู้ดูแลเพจ
ปรัชญา 
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
วิสัยทัศน์ 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านการตลาด มีจิตใจให้บริการ
เน้นการประสานงานกับชุมชน สามารถจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีได้
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาชีพการตลาด ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม
3. พ้ฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการปฏิบัติงานดารตลาด
4. สร้างให้ผู้เรียนมีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆได้