วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายการครุภัณฑ์
ชื่อแผนก/งานจำนวนครุภัณฑ์
แผนกวิชาสามัญ89
แผนกวิชาช่างยนต์123
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน146
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ65
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง141
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์176
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง100
แผนกวิชาคหกรรรม124
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม26
แผนกวิชาการบัญชี36
แผนกวิชาการตลาด14
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ45
แผนกวิชาการเลขานุการ26
แผนกวิชาการเลขานุการ39